Richtlijnen voor auteurs

LOCUS. Tijdschrift voor cultuurwetenschappen verwelkomt bijdragen van onderzoekers, docenten, promovendi en (oud)studenten die werkzaam zijn op het gebied van de Cultuurwetenschappen en verbonden zijn aan een universiteit of andere onderzoeksinstelling.

Inhoud

LOCUS publiceert tweejaarlijkse thema-dossiers en doorlopend longreads en kortere stukken (zoals columns en boekrecensies). Wij verwelkomen cultuurwetenschappelijke bijdragen vanuit verschillende invalshoeken – (kunst)historisch, letterkundig, filosofisch – die bij voorkeur aansluiten op het onderzoeksprogramma van de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit: waarde en waardering van cultuur. De bestudering van culturele dynamiek vormt de kern van het onderzoeksprogramma. Het betreft onderzoek naar enerzijds de waarden die ten grondslag liggen aan het spel van de cultuur en haar regels en anderzijds de maatschappelijke betekenis van cultuuruitingen: dat wil zeggen hun zingevende, samenbindende, cognitieve en kritische functies in de samenleving.

Formele vereisten

Themadossier

Tweemaal per jaar verschijnt in LOCUS een themadossier bestaande uit longreads van maximaal 3000 woorden. Raadpleeg de Call for Papers voor het volgende thema.

Korte bijdragen

Korte bijdragen tellen maximaal 750 woorden. Het kan gaan om besprekingen van actuele discussies binnen de cultuurwetenschappen, columns, recensies, blogs, verslagen van cultuurwetenschappelijke activiteiten, etc. Auteurs wordt gevraagd suggesties te doen voor (liefst rechtenvrije) illustraties. Als er een cultuurwetenschappelijke publicatie is verschenen die je graag zou willen recenseren voor LOCUS, neem dan contact met ons op.

Taal en stijl

Taal LOCUS publiceert Nederlands- en Engelstalige bijdragen. Bijdragen worden geredigeerd op grammatica, spelling, en stijl, maar wij gaan ervan uit dat bijdragen in correcte Nederlandse of Engelse volzinnen zijn geschreven. Bijdragen die veel fouten bevatten worden geretourneerd.

Academische standaard LOCUS is een academisch tijdschrift en bijdragen moeten daarom voldoen aan de academische standaard. Dit betekent dat de inhoud gebaseerd moet zijn op academische literatuur en/of empirische data en dat beweringen altijd goed worden beargumenteerd.

Longreads zijn voorzien van referenties naar academische literatuur en/of bronmateriaal in de vorm van eindnoten. Zij gelden als vakpublicaties. Kortere bijdragen hoeven niet te worden geannoteerd maar gaan, indien gewenst, vergezeld van een literatuurlijst. Het spreekt voor zich dat plagiaat niet wordt geaccepteerd.

LOCUS – Tijdschrift voor Cultuurwetenschappen wordt gepubliceerd in open access met de Creative Commons-licentie BY-NC-ND. Dit houdt in dat bij verspreiding van het artikel de auteursnaam en de publicatienaam altijd vermeld moeten worden (BY), dat het niet voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden (NC) en dat de tekst alleen in ongewijzigde vorm mag worden verspreid (ND).

Endnoten

Langere bijdragen in LOCUS worden vergezeld van voetnoten. Voor de annotatie en principes wat betreft citeren volgt LOCUS de onderstaande bibliografische conventies. Waar mogelijk komen voetnootmarkeringen altijd aan het einde van de zin, achter het afsluitende leesteken.

Regels in het kort: Boek Voornaam Achternaam, Hoofdtitel. Ondertitel (Plaats van uitgave Jaar van uitgave).

  • Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890 (Amsterdam 2012).
  • John Tosh, The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history (4e druk; Londen enz. 2006).
  • Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht (Muiderberg 1992).

Artikel in een bundel Voornaam Achternaam, ‘Hoofdtitel. Ondertitel’ in: Voornaam Achternaam ed., Hoofdtitel. Ondertitel (Plaats van uitgave Jaar van uitgave) pagina’s.

  • Erica van Boven, ‘In ballingschap. De drie Indische jaren van Annie Salomons’ in: Rick Honings en Peter van Zonneveld ed., Een tint van het Indische oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950 (Hilversum 2015) 205-214.

Artikel in een wetenschappelijk tijdschrift Voornaam Achternaam , ‘Hoofdtitel. Ondertitel’, Tijdschrift jaargang (jaar) pagina’s.

  • C.R. Palmerino, ‘Libertus Fromondus’ escape from the labyrinth of the continuum (1631)’, Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources 42 (2015) 3-36.

Tentoonstellings- of museumcatalogus Voornaam Achternaam, redacteur ed., Titel. Ondertitel, tent.cat./mus.cat. Naam Museum Plaats Museum (Plaats van uitgave Jaar van uitgave).

  • Hans Devisscher ed., De uitvinding van het landschap. Van Patinir tot Rubens 1520-1650, tent.cat. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Antwerpen 2004).

Websites https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/13242/het-gat-in-de-hoed, laatst geraadpleegd op 12 februari 2020. Literatuurlijst De literatuurlijst volgt de conventies voor de voetnoten, met dit verschil dat de achternaam van de auteur voorop wordt geplaatst ten behoeve van het alfabetiseren van de aangehaalde publicaties.

Stijl LOCUS richt zich op een breed, academisch geïnteresseerd publiek. Bijdragen moeten daarom niet alleen voldoen aan de academische standaard maar moeten ook in heldere en toegankelijke taal geschreven zijn. Inzenden kopij Bijdragen kunnen als Word-document gestuurd worden naar de redactie van LOCUS: locus@ou.nl. Alle bijdragen worden gelezen door tenminste twee redacteuren en van commentaar voorzien. Indien van toepassing wordt het commentaar nog eens geretourneerd naar de auteur met het verzoek tot aanpassingen. Voordat de tekst online wordt geplaatst vindt eindredactie plaats. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen.

© 2019 Open Universiteit | Lees de disclaimer en de privacyverklaring van de OU |Voor het colofon zie Over LOCUS |
Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl