Richtlijnen voor auteurs

LOCUS. Tijdschrift voor cultuurwetenschappen verwelkomt bijdragen van onderzoekers, docenten en (oud)studenten van de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen en de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Daarnaast staat LOCUS open voor bijdragen van cultuurwetenschappers die verbonden zijn aan andere universiteiten of academische instituten.


Inhoud

LOCUS publiceert tweejaarlijkse thema-dossiers en doorlopend longreads en kortere stukken (zoals columns en boekrecensies). Wij verwelkomen cultuurwetenschappelijke bijdragen vanuit verschillende invalshoeken – (kunst)historisch, letterkundig, filosofisch – die bij voorkeur aansluiten op het onderzoeksprogramma van de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit: waarde en waardering van cultuur. De bestudering van culturele dynamiek vormt de kern van het onderzoeksprogramma. Het betreft onderzoek naar enerzijds de waarden die ten grondslag liggen aan het spel van de cultuur en haar regels en anderzijds de maatschappelijke betekenis van cultuuruitingen: dat wil zeggen hun zingevende, samenbindende, cognitieve en kritische functies in de samenleving.


Formele vereisten


Themadossier

Tweemaal per jaar verschijnt in LOCUS een themadossier bestaande uit longreads. Raadpleeg de call for papers voor het volgende thema. Wil je een bijdrage leveren aan het themadossier, neem dan contact met ons op.


Korte bijdragen

Korte bijdragen tellen maximaal 750 woorden. Het kan gaan om besprekingen van actuele discussies binnen de cultuurwetenschappen, columns, recensies, blogs, verslagen van cultuurwetenschappelijke activiteiten, etc. Auteurs wordt gevraagd suggesties te doen voor (liefst rechtenvrije) illustraties. Als er een cultuurwetenschappelijke publicatie is verschenen die je graag zou willen recenseren voor Locus, neem dan contact met ons op.

Taal en stijl


Taal

LOCUS publiceert Nederlands- en Engelstalige bijdragen. Bijdragen worden geredigeerd op grammatica, spelling, en stijl, maar wij gaan ervan uit dat bijdragen in correcte Nederlandse of Engelse volzinnen zijn geschreven. Bijdragen die erg veel fouten bevatten worden geretourneerd.


Academische standaard

LOCUS is een academisch tijdschrift en bijdragen moeten daarom voldoen aan de academische standaard. Dit betekent dat de inhoud gebaseerd moet zijn op academische literatuur en/of empirische data en dat beweringen altijd goed worden beargumenteerd. Longreads voor het Dossier zijn voorzien van referenties naar academische literatuur en/of bronmateriaal in de vorm van eindnoten. Longreads voor LOCUS Magazine gaan vergezeld van een literatuurlijst. Het spreekt voor zich dat plagiaat niet wordt geaccepteerd.


Stijl

LOCUS richt zich op een breed, academisch geïnteresseerd publiek. Bijdragen moeten daarom niet alleen voldoen aan de academische standaard maar moeten ook in heldere en toegankelijke taal geschreven zijn en in een aantrekkelijke stijl.


Illustraties

Wij verwelkomen suggesties voor (liefst rechtenvrije) illustraties.


Inzenden kopij

Bijdragen kunnen als Word-document gestuurd worden naar de redactie van LOCUS: locus@ou.nl. Alle bijdragen worden gelezen door ten minste twee redacteuren en van commentaar voorzien. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen.

© 2019 Open Universiteit | Lees de disclaimer en de privacyverklaring van de OU |Voor het colofon zie Over LOCUS |
Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl