Inhoud

Redactioneel

Femke Kok & Marieke Winkler

The popularity of the biography is undisputed, schrijft cultuurhistoricus S. Magnússon in de bundel The Biographical Turn: Lives in History (2017). Het genre vormt de weg naar het hart van de historisch geïnteresseerde lezer die zich via het persoonlijke leven van iemand anders een kleurrijke voorstelling van het bestaan in andere tijden of op andere plaatsen kan maken.

De biografie als ‘corrupt genre’

Jos Joosten

Hoe komt het dat de biografie – en zeker de schrijversbiografie – slechts zo’n bescheiden traditie kent in Nederland? Op zoek naar een verklaring staat Jos Joosten stil bij de geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek en bij de problemen waarvoor de letterkundige wordt gesteld die de studie naar het schrijversleven in het onderzoek wil betrekken. Wat is eigenlijk de wetenschappelijke relevantie van de biografische benadering?

Theodor Lessing: filosofie als overdenking van het eigen leven

Herman Simissen

De vraag wat filosofie is, is een bijzondere vraag. Immers, wanneer we proberen deze vraag te beantwoorden, zijn we al meteen midden in de filosofie beland: nadenken over wat filosofie is, is een vorm, zelfs een heel belangrijke vorm, van filosofie. Wat dit betreft, verschilt de filosofie van de wetenschappen.

Balanceren tussen verhaal en feit

Lizet Duyvendak

De biografie als wetenschappelijk genre wint gestaag terrein. De opvattingen over wat een goede wetenschappelijke biografie behelst, lopen echter uiteen. Deze bijdrage onderzoekt verschillende standpunten in het debat en probeert aan de hand van een analyse van de unaniem positief beoordeelde biografie Cécile en Elsa, strijdbare freules (2015) de criteria scherp(er) te krijgen.

De biografie van een ambtsketen: de keten van de sultan van Ternate

Caroline Drieënhuizen

Niet alleen mensen, maar ook objecten hebben een biografie. In dit artikel staat centraal de levensloop van een ambtsketen van de sultan van Ternate, afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum en sinds 2013 ‘op zaal’ te bewonderen.

Dronkenlap en schuldenaar? De biografie van Frans Hals (1581/2-1666) kritisch bekeken

Irmin Visser

Tot nu toe worden de overzichten van Hals’ oeuvre en leven diepgaand beïnvloed door een eenzijdige interpretatie van archiefmateriaal. Zijn onuitwisbare reputatie van drinkebroer lijkt bijvoorbeeld te zijn veroorzaakt door voorbarige conclusies en misinterpretaties.

Waarom een biografie van Diet Kramer?

Janneke van der Veer

Onlangs had ik op een boekenmarkt een ontmoeting met een boekenliefhebber, waarbij we in gesprek raakten over de biografie van Diet Kramer (1907-1965), de schrijver waarop ik in 2018 ben gepromoveerd. ‘Wat is er zo interessant aan Diet Kramer om een boek over haar te schrijven?’ vroeg hij. Omdat de plek en het moment zich niet leenden voor een uitgebreid antwoord, verwees ik hem naar de biografie waarin ik in de inleiding uitvoerig op die vraag inga.

© 2018 Open Universiteit | Lees de disclaimer en de privacyverklaring van de OU |Voor het colofon zie Over LOCUS |

Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl